kwɛrɛ ɛ̀-ɛ́nmétier à tisser, métier de basse lisseweaving, loomWeben, Webstuhl
kwɛrɛ

kwɛlɛ, kɛlɛ, kpɛrɛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *