jamakulu à-à-ú-únsociété, communauté, groupe socialsociety, community, social groupGesellschaft, Gemeinschaft, soziale Gruppe, Gesellschaftsgruppesigiyɔrɔ mɔgɔw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *