Browse Eglish


n


nailgwengwengwengwené-évto nail, drive in, fix, anchor sth., root sth., peg sth.biɲɛnɛgɛbiɲɛnɛgɛnnailpɔntipɔntinnailsɔninsɔninvnail, claw2.1Body
nail (to)gwengegwengevto nail
nail clipperssɔnitigɛlansɔnitigɛlanɔ̃̀-ì-ì-ɛ̀-ã́nnail clipperssɔnitigenansɔnitigenannnail clippers6.6Tool
nakedjulakolonjulakolonadjnakedlakolon 1lakoloná-ó-ṍadjempty, nakedfarilankolonfarilankolonadjnakedU farilankolon lo.They are naked.
nakednessfɛɛrɛ1fɛɛrɛɛ́-ɛ́nrags, lack of clothing
namekunnabɔkunnabɔvgive a name, call, nameO y'a kunnabɔ ko Awa.They called her Eve.tɔgɔlatɔgɔlavname, call, labelwele2 1welevto call, name, haletɔgɔ1 1tɔgɔɔ́-ɔ́nname, first nameI tɔgɔ di ? / I tɔgɔ ko di ?What’s your name?A tɔgɔ bɔra ne kɔnɔ.I forget its/his/her name.
name (first)tɔgɔgwɛ 1tɔgɔgwɛɔ́-ɔ́-ɛ́nproper noun, first name, Christian name, forename, given name
name (to give a first)dentɔgɔladentɔgɔlavigive a first name
name (to)weele 1weeleé-évtcall, to hail, to nameA weele !Call him/her!I ye jɔɔn weele ?Who did you call?Jɔɔn tun bi nne weele ?Who was calling me?Nin bi weele cogo di ?What do you call this?
name giving ceremonydenkunlidenkunlinname giving ceremony, infant baptism
nannydenminɛladenminɛlannanny, child-minder, babysitterdennaanila6.1Worker, occupationdennaniladennanilan.compnanny, nursemaiddennaaniladennaanilan.compnanny, nursemaid, babysitterdenminɛla2Person
napetɔɔn2tɔɔnɔ̀nnape (back of neck)2.1Bodytɔnbaratɔnbaraɔ̃̀-á-ánnape (of neck)2.1Bodytɔnfilentɔnfilennnape (of the neck)2.1Body
nape (of the neck)tɔngɔrɔtɔngɔrɔɔ̀-ɔ́-ɔ́nnape (of the neck)2.1Body1.5.2Parts of an animaltɔn5tɔnɔ̃̀nnape (of the neck)2.1Body
narcoticnaalotalannaalotalannnarcotic, drug
narrationtarikutarikunhistory, historical narration3.1.1Learn
narrativemaanamaanaá-ánstory, explanation, narrative, account of, reportNne bina maana bɔ.I will tell a story.
narrative genrelakalitalakalitannarrative genre, gossip, news3Language and thought
narrative textkolakali masalabolokolakali masalabolonnarrative text
narrowdɔgɔmandɔgɔmanadjpetitdɔgɔ1dɔgɔɔ́-ɔ́adj.predsmall, littleantbon1
nasalnunnatanunnataṹ-á-ánasal
nasal cavitynunwo 2nunwonnasal cavity
nasal vowelnunadafaninnunadafaninnnasal vowel
nasalizationnunnafɔlinunnafɔlinnasalization
nasalizenunnafɔnunnafɔvtnasalise, pronounce through the noseã, ẽ, ĩ, õ, ũ9Language and Grammar
nastinesstɛfɛyatɛfɛyaɛ̀-ɛ̀-áncunning, cunning trick, craftiness, meanness, malice, nastinessfariya 2fariyaá-í-ánmeanness, violence, nastiness, viciousness, malice, wickedness, bravery, courage, powerkojugu2 1kojuguó-ú-únbad deed, viciousness, nastiness, wickedness, malice, badness, crimeantkoɲuman 2juguya 1juguyaú-ú-ánnastiness, hatred, enmity, evilA ma juguya, foli lo.There is no problem, just a visit to greet you.
nastycɛjugu 1cɛjuguɛ̀-ú-úadjugly, unsightly, nasty, horribleɲɛ cɛjugu ka fisa ɲɛ cinin ye
nationmanton 1mantonnpeople, nation, group (Muslim term)jamanajamanaà-à-ánland, country, state, nation, region4.2Government1.2Earthfasofasoà-ócfBurukina Fasofasonstate, homeland, home country, native home, fatherland, nation
national anthemjamana fasajamana fasannational anthem
national armed forcesjamana ka kɛlɛkɛdenkulujamana ka kɛlɛkɛdenkulunnational armed forces, army
national assemblyjamana ka sariyatabulonjamana ka sariyatabulonnnational assembly, congress4.2Government
national debtforobajuruforobajuruò-ò-à-ú-únnational debt6.7Finance
national holidayjamana ka selibajamana ka selibannational holiday, public holiday
national interestfaso nafafaso nafaà-ò à-ànnational interest
national languagefasokanfasokanà-ò-ã́nnational languagebarakanjamana ka siyakanjamana ka siyakann.compnational language, local languagebarakan3.2.1Languagebarakanbarakannnational languagefasokanjamana ka siyakan3.2.1Language
national sovereigntyjamana ka yɛrɛtigiyajamana ka yɛrɛtigiyannational sovereignty
nationalityfasodenyafasodenyaá-ó-ẽ́-ánpublic spirit, public-spiritedness, good citizenship, nationalitybɔyɔrɔ 1bɔyɔrɔnplace you have come from, state of origin, nationality
nationalizationforobayaliforobayalinnationalization
nativedugudendugudenù-ù-ẽ́nvillager, local, nativedugulendugulennvillager, local, native
native homefasofasoà-ócfBurukina Fasofasonstate, homeland, home country, native home, fatherland, nation
natural balanceɲɔgɔndafakoɲumanɲɔgɔndafakoɲumannnatural balance, natural harmony1Universe, creation
natural breedingɲɔgɔnwoloɲɔgɔnwolonnatural breeding6.3Animal husbandry
natural harmonyɲɔgɔndafakoɲumanɲɔgɔndafakoɲumannnatural balance, natural harmony1Universe, creation
natural heritagejamana ka nafolodilanbalijamana ka nafolodilanbaliexprnatural heritage, natural patrimony
natural patrimonyjamana ka nafolodilanbalijamana ka nafolodilanbaliexprnatural heritage, natural patrimony
natural resourcefɛndilanbaliwfɛndilanbaliwnnatural resource
naturalizefasodenya tafasodenya tavinaturalize, acquire the nationality of a country
nature reserveyɔrɔ latanganinyɔrɔ latanganinɔ́-ɔ́ á-ã̀-ã̀-ĩ́nnature reservetuu latanganintuu latanganinú á-ã́-ã́-ĩ́nprotected woods/forest, nature reserve
nausea (cause)ɲugun2ɲugunú-ṹnrepugnant, disgust, cause nausea
nausea (have)ɲoron2ɲoronvhave nausea, have heartaches2.2.1Disease