Browse Dioula


t


tigɛlima vcritiquer, se moquer, ironiser sur, attaquer indirectementcriticize, mock, make fun of, teasing, be ironic, attack indirectlykritisieren, sich lustig machen über auslachen, verspotten, ironisieren, indirekt angreifentigɛluma
tigɛlimakan ì-ɛ̀-ì-à-ánmoquerie, parole critiquemocking remarkSpott, spöttische Bemerkung
tigɛlimali nfoutaisescrapUnsinn
tigɛmugu nfarine d'arachidegroundnut flourErdnuss Mehl5.2NourritureFood
tigɛmugu
tigɛn arachidegroundnutErdnusstigɛ, tiga
tigɛnan ntranchet cuirleather knifeLederbearbeitungsmesser6.6OutilTool
tigɛnan
tigɛnfara ì-ɛ̀-á-áncoque d'arachideshell of groundnutErdnuss-schale
tigɛnfara
tigɛfara
tigɛninì-ɛ̀-íntrèfleclubs, clover, trefoilKreuz, Kleeblatt
tigɛnin
tigɛninkuru ì-ɛ̀-ì-ú-únpois chicheschickpeaKichererbse5.2NourritureFood
tigɛninkuru
tigɛnna nperte de confiance, défiance, méfianceloss of trust, loss of confidence, distrust, mistrust, suspicionVertrauensverlust, Misstrauen, Argwohn
tigɛnɔ nsignaturesignatureUnterschrifttigɛ-nɔ
tigɛnɔbila v1signer, sou-signersignunterzeichnen, unterschreiben2signaturesignatureUnterschrift
tigɛnɔbila 2
bolonɔbila
tigɛnsɔnya vdédaigner qqn, négliger qqn, mépriserdespise, scorn, disregard, ignore, neglectverachten, verschmähen, geringschätzen, missachten, vernachlässigen
tigɛɲɛ npaume de la mainpalm of the handHandfläche2.1Le corpsBodytigɛɲaboloɲɛ
tigɛɲɔgɔnna nméfiance réciproque, perte de confiance mutuellemutual mistrust, mutual loss of trustgegenseitiges misstrauen, gegenseitiger Vertrauensverlust
tigɛrɛ fɔ 1v.phrapplaudirclap, applaudapplaudieren
tigɛrɛfɔ napplaudissement, claquement des mainsclappingApplaus
tigɛtigɛ ì-ɛ́-ì-ɛ́vtcouper en petits morceaux, déchiqueter, découper, hacher, graduercut into pieces, tear to shreds, chop, scalingin Stücke schneiden, in Stücke zerreissen, zerhacken, in Grade aufteilenka sogo tigɛtigɛ.Frncouper finement la viande.Engcut meat in fine slices.GerFleisch in kleine Stücke schneiden.tigɛ-tigɛ
tigɛtigɛdangraduationscale, scaling, graduationGraseinstellung, Skala3.1.2MathématiquesMathematics
tigɛtigɛda
tigɛtigɛli n.compdécoupagecuttingdas Zerschneiden, der Schnitt
tigɛtulu ì-ɛ̀-ú-únhuile d’arachidepeanut oilErdnussölcfbɛnɛtulutìga-tulu
tigɛyɔrɔ í-ɛ́-ɔ-ɔ́nétapestep forward, stadiumEtappe, Schritttɛmɛsira
tigi2 í-ínpoisson électriqueelectric catfishFisch (Art)malapterurus electricus1.5.1.5PoissonFish
tigi2
tigin
tigi1 ì-ín1maître, propriétaire, possesseurmaster, owner,, possessor, keeperMeister, Besitzer, EigentümerdugutigiFrnchef du village.Engvillage chief.GerDorfhäuptling.2responsable, coupable, la personne en questionperson responsibleVerantwortlichertakisitigiFrnchauffeur de taxi.Engtaxi driverGerTaxifahrer.3personne, celui-là, en composition : qui a... qui détient... qui vend... , maître deperson, that onejener, der ... ; der, welcher ...
-tigi sufmaître, propriétairemaster, ownerBesitzer, Verantwortlicher