Parcourir le dioula


p


paáadvFrncomplètementEngcompletelyGervöllig, vollkommenSuruku y'o ta k'o kɛ pa.FrnL'hyène le prit et le dévora complètement.EngThe hyena took him and ate him completely.GerDie Hyäne hat in vollkommen gefressen.
pa pa paadvtrèsFrntrèsEngveryGersehrBaara gwanna pa pa pa.Le travail est très chaud.
paaadvFrnbruit d'un coup violentEngnoise of a violent blowGerLärm bei einem heftigen SchlagA nana kɛ dugu ma paa !FrnIl s'est écrasé par terre !EngHe crashed on the ground with a noise!GerEr zerschellte am Boden (mit einem lauten Lärm).
paaranFrnpas, enjambéeEngstep, strideGerSchritt, Längenmass
pakenFrnpaquetEngpacketGerPaket, PäckchenA ye sukaro pake duuru san.FrnIl a acheté cinq paquets de sucre.EngHe bought five packets of sugar.GerEr hat fünf Päckchen Zucker gekauft.français
PakinFrnPâquesEngEasterGerOstern, OsterfestPaki ye Yesu kununni seli ye.FrnPâques est la célébration de la résurrection de Jésus.EngEaster is the celebration of Jesus’ resurrection.français
PakiselinFrnPâquesEngEasterGerOstern, OsterfestPakiseli kɛFrncélébrer la fête de PâquesEngcelebrate Easterfrançais
palan1nFrnseau, récipientEngbucket, container, can GerEimer, Behälter5.5FrnRécipientEngContainer
palan2nFrnsac, sacoche, cartableEngbag, satchel, briefcaseGerSack, Tascheforoko
palanlalanFrnplante (espèce), café de brousse, casse puantEngplant_spGerGrasartcassia occidentalis1.4.3FrnHerbes, plantes grimpantesEngGrass, herb, vine
palanlala
turifere, balanbala, malamalafing
palanpalannFrncasse-caféEngkind of shrubGerPflanzenartcassia occidentalis1.4.2FrnBuissons, arbustesEngBush, shrub
palanpalan
palɛnFrnpalaisEngpalaceGerPalast, Sitz4.2FrnGouvernementEngGovernmentfrançais
palonpalonvFrnvagabonder, flânerEngwander, stray, roam the world, strollGerwandern, durchstreifen, flanieren, umher-schlendern, bummeln
pampilemusinFrnpamplemousseEnggrapefruitGerPampelmuse, Grapefruitlemurukuna5.2FrnNourritureEngFoodfrançais
pan1ã́1vFrnsauter, bondirEngjump, leapGerhüpfen, springenA panna ka jigi.FrnIl a sauté (vers le bas).EngHe jumped down.GerEr sprang hinunter.2nFrnsaut, volEngjump, flightGerSatz, Sprung, Aufsprung, Flug3vtFrns'envoler, voler (oiseau); sauter par-dessus de, enjamberEngfly; jump overGerwegfliegen, überspringen
pan2nFrnépée, sabre, grand couteauEngswordGerSchwert
panfɛnnFrnoiseau, volatile, tout animal volantEngbird, fowl, all flying animalsGerVogel, alle fliegenden Tiere
pankacunnFrnsautillementEngskipping about, hopping aboutGerSpringen, Hüpfen
pankurunvar.aviyɔnnFrnavionEngairplaneGerFlugzeug7.1.1FrnVoyagerEngTravelcfkurun2sisikurun
pankurun
pankurunbolilanFrnpiloteEngpilotGerPilot6.1FrnTravailleur, professionEngWorker, occupation
pankurunbolila
pankurunjigikɛnɛnFrnpiste, piste d’aviation, aire d’atterrissageEngrunway, landing stripGerFlugpiste, Flugstreifen
pankurunjigikɛnɛ
pankurunkɛnɛnFrnaéroport, aérodromeEngairport, aerodrome, airfieldGerFlughafen, Flugfeld6.5FrnBâtimentEngBuilding
pankurunkɛnɛ
pankurunnatagamanFrnvoyage en avionEngjourney by planeGerReise mit dem Flugzeugpankurun-na-taama
pankuruntayɔrɔnFrnaéroportEngairportGerFlughafenaviyɔnso7.1.1FrnVoyagerEngTravelpankurunkɛnɛ
panoá-ónFrnpanneauEngsignpost, board, panelGerSchild, Wegweiserfrançais
pano
panpara, pɛnpɛrɛ