Parcourir le dioula


g


gaanã́nFrngomboEngokraGerOkra5.2FrnNourritureEngFood
gaan
gwaan, gan
gaari1nFrncouscous séché de manioc, plat à base de semoule de maniocEngdry manioc couscousGertrockener Maniok Couscous5.2FrnNourritureEngFood
gaari1
gaari2nFrnfil, fil à coudre ou à tisserEngstring, threadGerFaden, Schnurcfkalan3gwaari, gwari
gafeá-énFrnlivre, brochure, cahierEngbook, booklet, magazineGerBuch, Heft, Broschüreliburu3.1.1FrnApprendreEngLearncfliburulivuru
gafedilanyɔrɔnFrnimprimerieEngprintersGerDruckerei
gafefeereyɔrɔnFrnlibrairieEngbookshop, book-storeGerBuchladen, Buchhandlung
gafefeereyɔrɔ
gafefuranFrnpageEngpageGerSeite
gafekalannFrnlectureEngreadingGerLesung, Lektüre
gafekalanyɔrɔnFrnbibliothèqueEnglibraryGerBibliothek, Büchereigafemarayɔrɔ
gafeninnFrnlivretEngbookletGerBüchlein3.1.1FrnApprendreEngLearn
gajabanFrngros mil, variété de sorgho rougeEngkind of red sorghumGerrote Sorghum ArtSorghum guineense1.4.3FrnHerbes, plantes grimpantesEngGrass, herb, vine
gajaba
galaà-án1Frnteinture, indigoEngdye, stain, indigoGerFarbstoff, Färbung2Frnespèce de plantEngkind of plantGerPflanzenartindigofera tinctoria1.4.3FrnHerbes, plantes grimpantesEngGrass, herb, vine
gala 1
galadonlanFrnteinturière, teinturierEngdyer, person who dyes clothGerFärber2FrnLa PersonneEngPerson
galadonla
galajinFrnteinture à l’indigo, bain d'indigoEngindigo dyeGerIndigofarben
galaji
galajɔnFrnliane chevelueEngkind of lianaGerLiane (Art)cassytha filiformis1.4.3FrnHerbes, plantes grimpantesEngGrass, herb, vine
galajɔ
alajɔ
galakanFrncôte, côtéEngrib, sideGerRippe, Seite2.1FrnLe corpsEngBody
galakakolawnFrncôtesEngribsGerRippen2.1FrnLe corpsEngBody
galakakolaw
galakakolon1FrncôteEngribGerRippe2.1FrnLe corpsEngBody2Frnnervure secondaire d'une feuilleEngnervure of leafGerBlatt Nerven1.4.5FrnParties d’un végétal ou d’une planteEngParts of a plantgalaka
galaman1nFrncuillère ou louche, la moitié d’une gourdeEngladle made from half a gourdGerSchöpflöffel6.6FrnOutilEngTool
galaman1
galaman2n1Frnarbre (espèce), bouleau d'AfriqueEngtree_spGerBaumartanogeissus leiocarpus1.4.1FrnArbresEngTree2Frncouleur ocre, marronEngochre color, brownishGerockergelb, bräunlich8.2FrncouleurEngcolour
galaman2 1
galaman2 2
galama
galaɲɔnFrnespèce de planteEngkind of plantGerPflanze (Art)uraria picta1.4.3FrnHerbes, plantes grimpantesEngGrass, herb, vine
galaɲɔ
galasinFrnglaceEngiceGerEisjikuru 2français
galasi
galasigɛnnFrnsoude caustiqueEngcaustic sodaGerÄtznatron
galasigɛn
galasikurunFrnneigeEngsnowGerSchnee1.3FrnEauEngWater1.2FrnTerreEngEarth1.1.1FrnTempsEngWeather
galasikuru
galasinanFrnespèce de plante, indigo sauvageEngkind of plantGerPflanze (Art)indigofera bracteolata1.4.3FrnHerbes, plantes grimpantesEngGrass, herb, vine
galasina