Parcourir le dioula


d


dasirikaná-í-í-ã́nFrndeviseEngmottoGerDevise, Leitspruch, Motto
datigɛlin.compFrnintroductionEngintroductionGerEinleitung, Einführung
datiɲɛbananFrnstomatiteEngstomatitisGerMundhöhlenentzündung2.2.1FrnMaladieEngDiseasedadimibana
datunFrnépice à base de graines d'oseille fermentéesEngspice based on fermented sorrel grainsGerArt Gewürz5.2FrnNourritureEngFood
datuguá-ú-úvt1Frnfermer, bouclerEngcloseGerzumachen, schliessenA datugulen lo.FrnC’est fermé.EngIt’s closed.GerEs ist geschlossen.2FrncouvrirEngcoverGerzudeckendabiri
datugulaná-ú-ú-ã́nFrncouvercle, fermetureEnglid, coverGerDeckeldatugunan
datugunaná-ú-ú-ã́nFrncouvercle, fermetureEnglid, coverGerDeckeldatugulan
dawoá-ón.compFrncanal buccalEngbuccal cavityGerMundhöhle2.1FrnLe corpsEngBody
dawulenninà-ù-è-ínFrnjus d’oseilleEngsorrel juiceGerOkra Getränk5.2FrnNourritureEngFoodcfdaa3
dawulennin
dayɛlɛá-ɛ̀-ɛ̀vtFrnouvrirEngopenGeröffnencfyɛlɛ2
dayɛlɛliá-ɛ́-ɛ-ínFrnouvertureEngopeningGerÖffnung
dayɛlɛnaná-ɛ́-ɛ́-ã́nFrnclef, décapsuleur, quelque chose qui sert à ouvrirEngopener, bottle opener, something used to openGerÖffner, Flaschenöffnerkilekonnigɛcfkonnigɛ
dayɛlɛnan
dayirakumasenn.compFrnphrase affirmativeEngaffirmative sentenceGerbejahender Satz3.2.1FrnLangageEngLanguage
departFrnparticule de focalisationEngfocus markerGerFokus Marker3.2.1FrnLangageEngLanguagele
deenẽ́1nFrnenfantEngchildGerKind4.1.1FrnParentéEngKinship2nFrnfruitEngfruitGerFrucht3viFrnporter des fruits, fructifierEngbear fruit, produce fruit, fructifyGerFrucht bringen, Früchte tragen, befruchtenden
dege var.degivt1FrnapprendreEnglearnGerlernen2FrnenseignerEngteachGerlehren, beibringen, unterrichtenX dege Y laFrnapprendre X à YEngteach Y to XGerX das Y beibringen
degeliè-è-ínFrnexerciceEngtraining, exerciseGerÜbung
degelikaramɔgɔè-è-ì-á-á-ɔ́-ɔ́nFrnentraîneurEngcoachGerTrainer, Coach2FrnLa PersonneEngPerson
degiè-ìvar.degevtFrnapprendre, initierEnglearn, initiateGerlernen, einführen, beibringen, lehren
degilinFrninitiationEnginitiationGerInitiation, Einführung
deguè-ù1vtFrnoppresser, étouffer, être gênéEngoppress, stifle, chokeGerunterdrücken, ersticken, drosselnNi funteni bɔra, a bi mɔgɔ degu.FrnQuand il fait chaud, cela étouffe les gens.EngWhen the weather gets hot, it is stifling.GerWenn es heiss ist, ist es stickig.2vtFrncontrainte, difficultéEngdifficulty, restraint, coercionGerSchwierigkeit, Zwang3viFrnencombrer; être occupéEngburden; to be busyGerbelasten, beschäftigt seinI bolo degura wa ?FrnÊtes-vous occupé?EngAre you busy?GerBist du beschäftigt?
degukojugunFrnempêchement très sérieuxEngvery serious difficultyGersehr schwieriges Problem
dekenFrnplante (espèce)Engplant_spGerPflanzenartcordia myxa1.4.2FrnBuissons, arbustesEngBush, shrub
deke
deli1é-ívtFrnprier, supplier, demanderEngpray, askGerbeten, bitten, erbitten, erbetenAla deliFrnprier DieuEngpray to GodGerzu Gott betenAn ka Ala deli !FrnPrions !EngLet’s pray!GerLass uns beten!N bi yafa deli Ala fɛ.FrnJe demande le pardon à Dieu .EngI ask for God’s forgiveness.GerIch bitte Gott um Vergebung.cfdarideeli, daali
deli2è-ìvi1Frnhabituer, avoir l’habitude de, être habituéEngget used to, be in the habit ofGersich gewöhnen, gewohnt seinI bi deli ka lɛsogo dumu wa ?FrnEst-ce que tu as l’habitude de manger du porc ?EngAre you in the habit of eating pork?GerBist du dir gewohnt Schweinefleisch zu esse?A ti deli ka dɔlɔ mìn.FrnIl n’est pas habitué à boire d’alcool.EngHe is not used to drinking beer.GerEr ist sich nicht gewohnt Bier zu trinken.2Frnfait au moins une fois (dans le passé)Engdone at least once (in the past)Gerschon mal gemacht habenI delila ka lɛsogo dumu wa ?FrnEst-ce que tu as jamais mangé du porc ?EngHave you ever eaten pork?GerHast du schon einmal Schweinefleisch gegessen?I delila ka alikurana kalan wa ?FrnEst-ce que tu as jamais lu le Coran ?EngHave you ever read the Qur’an?GerHast du schon einmal den Koran gelesen?