Parcourir le dioula


b


ba1nFrnmarque de respectEngmark of respectGerRespekt ZeichenBaSedu
ba2adjFrngrandEngbig, largeGergross
-basuf1Frnsuffixe de valeur augmentatifEngsuffix with augmentative valueGerVergrösserungs-suffixmuru, murubaFrncouteau, grand couteauEngknife, big knifeGerMesser, grosses Messer2Frnsuffixe a valeur péjorative ou méliorativeEngsuffix of pejorative value or improvement value GerSuffix, das verächtlich oder besser machtmuso, musobaFrnfemme, femme de mauvaise vieEngwoman, woman of a bad life styleGerFrau, Frau mit schlechtem Lebensstilɲɛba
baa1ànFrnchèvre, caprinEnggoatGerZiege1.5.1.1FrnMammifèreEngMammal
baa1
ba
baa2ánFrnfleuve, rivièreEngriverGerFluss1.3FrnEauEngWater
baa2
ba
baa3à var.waga1nFrnmille (1000)Engthousand (1000)saan ba fila ani naaniFrnl’année 2004Engthe year 2004Gerdas Jahr 2004
baa4án1FrnmèreEngmotherGerMutter4.1.1FrnParentéEngKinship2Frntante maternelleEngaunt (mother's sister)GerTante (Schwester der Mutter)bamusonaa
-baasufFrnsuffixe verbal qui indique l’agent, c’est-à-dire celui qui fait l’action, agentEngverbal suffix indicating agent, i.e. one who does the action, AgentGerAgent-Suffixdɛmɛ, dɛmɛbaaFrnaider, celui qui aideEnghelp, helperGerhelfen, Helferkisi, kisibaaFrnsauver, sauveurEngsave, saviourGerretten, Retterɲɛminɛ, ɲɛminɛbaaFrndiriger, dirigeantEnglead, leaderGerleiten, Leiter
baabumaanan.compFrnconte à épisodeEngfolk-taleGerVolksfabel, Volksgeschichte
baalannFrnpoisson-chienEngkind of fishGerFischarthydrocynus forskalii / brevis1.5.1.5FrnPoissonEngFish
baalan
baalannin
baan1nFrnraphiaEngkind of shrubGerBaumartraphia sudanica1.4.2FrnBuissons, arbustesEngBush, shrub
baan1
ban
baan2nFrnbancEngbenchGerBank, Sitzbanksigilanjanfrançaisban
baanaà-ánFrnpersonne richeEngrich personGerReicher, reiche Personnafolobatigi
baanafoloà-à-á-ó-ón.compgrande richesseFrngrande richesseEngrichesGergrosse Reichtümer
baanafolobatigià-à-ò-ò-à-í-ínFrnriche, richard, personne richeEngrich manGerreiche Person2FrnLa PersonneEngPerson
baara1á-án1Frntravail, métier, profession, occupation, œuvre, prestationEngwork, job, occupation, professionGerArbeit, Beruf, BeschäftigungI ka baara ye mun ye ?FrnQuel est votre travail ?EngWhat is your work?GerWas sind Sie von Beruf?2Frnproblème, ennuiEngproblem, troubleGerProblem3Frnmaraboutage, envoûtementEngbewitchment, infatuation, enchantmentGerBetörung, Verzauberungcfbaarabololanincii3
baara2á-ávt1Frntravailler un matériauEngworkGerarbeitenA bi nɛgɛ baara.FrnIl travaille le fer.EngHe works the iron.GerEr bearbeitet das Eisen.2Frnmarabouter, ensorcelerEngbewitch, enchantGerverzaubern, verwünschen, bezaubern3Frnréparer, arranger, opérerEngrepair, arrange, operateGerreparieren, flocken, operieren
baara bololasɛbɛFrnchronogrammeEngchronogramGerChronogramm
baara bɔcogo ɲɔgɔn kɔrɔFrnchronologieEngchronologyGerChronologie
baara sariyasunnFrncode du travailEnglabor codeGerArbeitsgesetz
baara tɛmɛsiraá-á ɛ̀-ɛ̀-í-án.compFrnméthodologieEngmethodologyGerMethodologie
baarabilan.compFrndémission, grèveEngresignation, strikeGerKündigung, Streik
baarabololaninn.compFrnprogrammeEngprogramGerProgrammcfbaara1
baaradaá-á-ánFrnservice administratifEngadministrative work, workplaceGeradministrative Arbeit, Arbeitsortcfcikɛda baarada
baaradabanFrninstitutionEnginstitutionGerInstitution, Einrichtung