Parcourir le dioula

k


kurandifannborne négativenegative terminal, negative poleMinuspol, negativer PolSynonymebarikatafan
kurandifan
kurandilanyɔrɔncentrale thermiquethermal power stationWärmekraftwerk, Heizkraftwerk
kurandilanyɔrɔ
kurandinanninterrupteur d’alimentationpower switchNetzschalter, Ein- Aus-taste
kurandinan
kuranfɔlikɛnan ninstrument électroniqueelectronic music instrumentelektronisches Musikinstrument4.2Instrument de musiqueMusical instrument
kuranfɔlikɛnan
kurangitari nguitare électriqueelectric guitarelektrische Gitarre4.2Instrument de musiqueMusical instrument
kurangitari
kuranjuru nfil électrique, cordon d'alimentationelectric cableElektronabel
kuranjuru
kuranjuru
kuran-juru
kurankabawnpiles électriquesbatterieselektrische Batterien
kurankabaw
kuranlalɔnan ndisjoncteurcircuit breakerSicherungshalter, Schutzschalter, Unterbrecher
kuranlalɔnan
kuranlatagananntransport de l’électricité electricity transmission, transport network of the electricityTransport elektrischer Energie, Elektrizitätstransport
kuranlataganan
kurannakunlinan nrasoir électriqueelectric shaverRasierapparat6.6OutilTool
kurannakunlinan
kurantayɔrɔ nprise de courantplugSteckdose6.8MachineMachine
kurantayɔrɔ
kuran-ta-yɔrɔ
kurantigɛ ù-ã̀-í-ɛ́ncoupure d'électricité, panne de courantpower-cutStromunterbruch, Strompanne
kuranyɛlɛmananntransformateurtransformer, converterTransformator, Stromwandler
kuranyɛlɛmanan
kuraya vtrenouveler, rendre neuf, être neuf, recommencerrenew, make new, to be new, start againerneuern, neu sein, wieder anfangenkura-ya
kurisimuguba npantalon bouffantbaggy trousersaufgebauschte Hosen, Pumphose5.3VêtementClothing
kurisimuguba
kuru2 ù-únboule, motte, boutonball, clod, buttonBall, Kugel, Klumpen, Knopf
kuru3 n1butgoalTorSynonymebii12pointpointPunktA ye kuru seegi sɔrɔ tan kan.FrnIl a eu huit points sur dix (8/10).EngHe got eight points out of ten points.GerEr erhielt acht Punkte von zehn Punkten.
kuru3 1
kuru4 nkyste, ganglion, caillot, nœudcyst, ganglion, clot, knotZyste, Knotenpunkt, Überbein, Klümpchen2.2.1MaladieDisease
kuru5 narticulation, jointurearticulation, jointGelenk, Artikulation2.1Le corpsBody
kuru1 ù-úvtplier, tordre, courber, retourner, répéterfold, twist, bend, turn over, repeatfalten, drehen, beugen, umkehren, wiederholenI bi seen kelen kuru ...FrnTu plies une jambe ...EngYou bend a leg ...GerDu biegst ein Bein ...
kuru damunɛnin npic de montagnepick of a mountainBergspitze1.2TerreEarth
kuru damunɛnin
kuruba vremuer, battre, mélanger, tourner (la bouille), brasserstir, toss, mix, turn over, brewumrühren, rühren, mischen, brauen
kurubana nmaladie des articulationsdisease of the jointsKrankheit der Gelenke2.2.1MaladieDisease
kurubɔ nangle, tournant, virage, bifurcationangle, bend, curve, fork, junctionWinkel, Biegung, Kurve, Abzweigung, Verzweigung
kurucɛfolon ù-ù-ɛ̀-ó-ṍnvalléevalleyTal1.2TerreEarth