Parcourir le dioula

j


jidonnan n.compperforeusecard punchBohrmaschine, Locher
jifiyɛ var.jidagan1Frngrande jarreEngwater potGerWasser Tontopf5.5Récipient2FrngobeletEngcupGerBecher
jifiyɛ 1
jifiyɛ 2
jifunfunnan npomme (d'arrosoir)rose (of watering can)Brause, Giesskopf6.2.1Outil agricoleAgricultural tool
jifunfunnan
jifunti í-ú-ín.compinondationinundationÜberschwemmung1.3EauWater1.1.1TempsWeather
jifunti
jiwalankata
jigɛ ì-ɛ́npoissonfishFisch1.5.1.5PoissonFishjɛgɛ
jigi1 1nespoir, espérance, attente, secours soutienhope, expectation, rescueHoffnung, ErwartungN jigi b'e kan.FrnJe compte sur toi. Mon espoir est en toi.EngI’m counting on you. My hope is in youGerIch hoffe auf dich. ich zähle auf dich.N jigi b’a kan ko...FrnJ’espère...EngI hope that...GerIch hoffe, dass...i jigi da X kanFrnmettre ton espoir en XEngput your hope/trust in XGerdie Hoffnung auf X setzenA jigi tigɛnin lo.FrnIl est déçu, découragé.EngHe is disappointed, discouraged.GerEr ist enttäuscht, entmutigt.2vtespérer, compter surhope, to count onhoffen, zählen auf
jigi2 ì-ì1videscendre, abaisserdescend, come downsenken, vermindernN bi jigi (yan)!FrnJe descends (ici)!EngI get off (here)! GerIch steige hier aus.A panna ka jigi.FrnIl a sauté (vers le bas).EngHe jumped down.GerEr sprang hinunter.2vidécharger, déposerunload, put downabladen, abstellen3virappeler, venir à l'idéeremind, remember, come to mindsich erinnern, in de Sinn kommenUsumani hakili jigira X la.FrnOusmane s’est souvenu de X.EngOusmane remembered X.GerOusmane erinnert sich an X.I ka n hakili jigin o la.FrnRappelle-le moi !EngRemind me about that!GerErinnere mich daran!I hakili jigi a la ko...FrnSouvenez-vous que...EngRemember that...GerErinnert euch, dass...4vifinirfinishbeenden, enden, fertig machen, fertig seinBaara jigira.FrnLe travail a fini.EngWork has finished.GerDie Arbeit ist fertig.5vtaccouchergive birthgebähren
-jigi sufmâle, vieux mâle, champion, le plus fortmale, old male, champion, thee strongestmännlich, der StärkstesagajigiFrnbélierEngram (male sheep)GerSchafbock
jigi la vtespérerto hopehoffen
jigili ì-ì-ínaccouchementdelivery, giving birthGeburt, GebährenSynonymedenwolowolo1 3
jiginan ngrenier (en paille)granaryGetreidespeicher, Kornspeicher6.5BâtimentBuilding
jiginantigi nprévenudefendant, the accusedAngeklagtejigininan benna, mɔgɔ min kan
jiginna nreprochereproachVorwurf
jigintanya n1désespoir, découragementhopelessness, despair, discouragementHoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Entmutigung2désespérer, découragerdespair, discourageverzweifeln, entmutigen
jii ín1eauwaterWasserJii suma.FrnEau froide.EngCold water.GerKaltes Wasser.1.3EauWater2liquideliquidFlüssigkeit3jusjuiceSaftji
jii barikakuranexprénergie hydroélectriquehydroelectric power, hydroelectric energyWasserenergie, Wasserkraft
jii barikakuran
jii jigifanexprbassin versantwatershedWassereinzugsgebiet1.3EauWater
jii jigifan
jii labɔvdrainerto drainentwässern1.3EauWater
jii labɔ
bajuw kafo
jii labɔli í á-ɔ́-índrainagedrainingEntwässerungSynonymejilabɔji labɔli
jii saniyanin neau potabledrinking waterTrinkwasser1.3EauWaterji saniyanin
jiidi vtaugmenter, multiplier, croître, accélérerincrease, multiply, grow in number, speed upwachsen, vermehren, multiplizieren, beschleunigenarabe
jiidili expansion, croissance, augmentationgrowth, expansionWachstum, Anstieg, Vergrösserung, Ausbau, Erweiterung, ExpansionSynonymehakɛ faralijɛnsɛli
jiidiya 1ncroissancegrowthWachstum2vaugmenter, croître, multiplierincrease, grow, multiplywachsen, ausweiten, vergrössern, vermehrenjiidilijiidi-ya
jija í-àvi1s’efforcer, se débrouiller, persévérer, s'appliquer, tout faire quemake an effort, try hardsich grosse Mühe geben, sich bemühen, sich anstrengenAn ka jija ka na !FrnFaisons un effort pour venir !EngLet’s make an effort to come!GerBemühen wir uns zu kommen!2serrer, comprimer, essorer, tendregrip, tighten, compress, squeeze, wringandrehen, anziehen, fester machen, komprimieren, aus-winden, spannencfcɛsiri1
jijali í-à-ínpersévérance, enduranceperseverance, enduranceAusdauer, Beharrlichkeit, Durchhaltekraft, Standhaftigkeitcfcɛsiri1